ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่ส้าน
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2553