ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สพฐ.1
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
212 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557