ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2561
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542