ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันปูเลย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534