ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยหละ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
005, ป005
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2542