ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2561