ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกกทอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537