ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกกดู่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560