ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังยาว
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2529