ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527