ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกงาม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2544
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2556