ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวฝาย
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526