ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560