ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536