ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านผาแบ่น
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550