ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังขาม
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521