ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเชียงคาน
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525