ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532