ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561