ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหินวิทยา
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
ศก.14
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557