ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554