ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกระเบา
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550