ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกระเบา
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550