ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหยอด
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555