ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524