ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเสียว
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554