ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2559