ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
CS217
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2507
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540