ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540