ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548