ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550