ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2512