ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2523