ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2529