ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529