ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2555