ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541