ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538