ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนตานี
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2551
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553