ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารเรียน
พิเศษ 6 ชั้น
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
ป.1 ก พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2552