ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2554