ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
418,418ค,418ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
324 ล/55-ข
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
306 ล/27
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534