ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554