ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527