ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
พิเศษ 7 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2533
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2527
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2529