ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสิงห์
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2521
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2560