ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2519