ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่ราก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529