ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดศรีสังวร
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562