ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาพง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533