ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527